Projekt współfinasowany

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) jest kontynuatorem 150 lat działalności placówek rolniczych w Puławach – reprezentuje tym samym najstarszą na kontynencie europejskim tradycję w tym zakresie.

IUNG został powołany w 1950 r. jako jeden z instytutów powstałych w wyniku podziału Państwowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego. Główna siedziba Instytutu znajduje się w historycznym pałacu książąt Czartoryskich. Obecnie IUNG jest państwowym instytutem badawczym podległym Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Jako wyróżniający się ośrodek nauk rolniczych w kraju oraz za granicą został dwukrotnie wyróżniony statusem Centrum Doskonałości UE (PROLAND w latach 2002-2006 oraz PROFICIENCY w latach 2009-2014), co jest równoznaczne z uznaniem go za pełnoprawnego partnera w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W latach 2015-2020 w Instytucie jest realizowany projekt BioEcon „New Strategies on Bio-Economy in Poland” finansowany w ramach programu Horyzont 2020.

Na poziomie krajowym IUNG również zyskał uznanie – od 2005 roku posiada status Państwowego Instytutu Badawczego (PIB) i obecnie realizuje program wieloletni pt. „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych” (2016-2020).

W wyniku przeprowadzonej za lata 2013-2016 parametryzacji jednostek naukowych IUNG uzyskał kategorię A, co stawia go w gronie najlepszych jednostek w kraju.

Badania prowadzone w Instytucie obejmują szeroki zakres zagadnień dotyczących produkcji roślinnej oraz oddziaływania rolnictwa na środowisko. W zakresie badań środowiskowych Instytut dysponuje najszerszymi w kraju agrometeorologicznymi, gleboznawczymi i środowiskowymi bazami danych obejmującymi obszary wykorzystywane rolniczo w Polsce.

Źródłem finansowania działalności Instytutu, poza środkami statutowymi przyznawanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i działalnością w ramach PIB, są projekty krajowe i międzynarodowe, programy MRiRW, programy centralne, badania na zlecenie administracji lokalnej, przemysłu i innych jednostek gospodarczych.

Budynek INCBR

Budynek INCBR

W roku 2017 w Instytucie realizowanych było łącznie 33 projektów finansowanych z następujących środków:

a) Narodowe Centrum Nauki – 12 projektów,
b) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 8 projektów,
c) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – 1 projekt,
d) 7. Program Ramowy UE – 1 projekt,
e) Program Horyzont 2020 – 5 projekty,
f) Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – 1 projekt,
g) INTERREG Baltic Sea Region – 1 projekt,
h) Inne projekty międzynarodowe – 4.

Instytut ma duże doświadczenie w zarządzaniu projektami. Jest koordynatorem projektu BioEcon „New Strategies on Bio-Economy in Poland” finansowanego w ramach programu Horyzont 2020 oraz trzech projektów krajowych: projektu KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim” finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz projektu AZOMAIS „Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy” i projektu LCAgri „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego- zdolnego do adaptacji zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050” finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W skład konsorcjum projektu KIK/25 wchodzą: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Markach oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Członkami konsorcjum projektu AZOMAIS są: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA. W skład konsorcjum projektu LCAgri wchodzą Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Instytut Ochrony Środowiska oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Do roku 2014 do zadań Instytut należała koordynacja projektu PROFICIENCY „Wzmocnienie doskonałości IUNG-PIB w zakresie „Organizacja produkcji żywności i pasz oraz ich bezpieczeństwo i jakość w warunkach globalnych zmian klimatycznych” finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego.

Efektem działalności IUNG, poza obszernym dorobkiem publikacyjnym, jest wsparcie w zakresie podejmowania decyzji na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Wyniki badań aplikacyjnych Instytutu, dotyczące technologii produkcji roślinnej, ochrony środowiska i zarządzania terenami wiejskimi, są przekazywane bezpośrednio do praktyki rolniczej: służb doradczych, rolników, szkół rolniczych.
Instytut prowadzi studia doktoranckie oraz ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk rolniczych w dwóch dyscyplinach: agronomia i kształtowanie środowiska.

W Instytucie zatrudnionych jest 327 osób. Kadra naukowa IUNG-PIB obejmuje 91 pracowników naukowo-badawczych, w tym 17 profesorów zwyczajnych, 12 profesorów nadzwyczajnych, 27 adiunktów, 20 asystentów, 15 pracowników badawczo-technicznych.

13 osób jest uczestnikami Studiów Doktoranckich.

Programy badawcze Instytutu realizowane są w 11 zakładach naukowych oraz wspierane przez dobrze zorganizowaną infrastrukturę pomocniczą (Główne Laboratorium Analiz Chemicznych, 9 Rolniczych Zakładów Doświadczalnych oraz Dział Upowszechniania i Wydawnictw).

W 2015 roku zakończono budowę nowoczesnego laboratorium: Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych w Puławach. Do budynku Centrum przeniesione zostały następujące jednostki Instytutu: Główne Laboratorium Analiz Chemicznych, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin oraz Zakład Biochemii i Jakości Plonów.

Centrum jest wyposażone w innowacyjną aparaturę naukowo-badawczą, umożliwiającą rozszerzenie zakresu badań prowadzonych w Instytucie, co zwiększa atrakcyjność oferty IUNG przedstawianej przedsiębiorcom. Zakup specjalistycznego sprzętu wpłynął korzystnie na możliwości wykonywania kompleksowych badań i analiz oraz znacząco skrócił czas oczekiwania na wyniki. Spowodowało to także wzrost możliwości nawiązywania współpracy z innymi jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorcami, co stworzyło szansę na wzmożenie aktywności aplikowania w konkursach projektowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisję Europejską.

Instytut stale otwiera się na nowe kierunki badań, takie jak: metagenomika czy bioekonomia. Jednocześnie badany jest wpływ różnych czynników na zdrowie człowieka. Zakupiona aparatura ułatwia przygotowywanie różnego typu ekspertyz zlecanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska czy też jednostki samorządu terytorialnego. Wzmocnienie potencjału badawczego zostanie osiągnięte również poprzez wzrost zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników w Centrum.
Umiejętne łączenie tradycji i nowoczesnych koncepcji ułatwia Instytutowi podejmowanie nowych wyzwań badawczych wspierających zrównoważony rozwój rolnictwa i kształtowanie przestrzeni rolniczej na poziomie światowym.