Projekt współfinasowany

Operacja „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” uzyskała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania „Współpraca”. Realizacja operacji rozpoczęła się 12 czerwca 2018 roku. Operacja będzie wdrażana przez 36 miesięcy na terenie Doliny Zielawy w Miejscowości Sosnówka (Gmina Sosnówka). Operacja jest realizowana przez Grupę Operacyjną „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”, w skład której wchodzą Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, która jest Liderem operacji oraz partnerzy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-BIP), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. oraz Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolnik.

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i produkcją za pomocą nowego systemu oraz modelu przetwórstwa w wyniku, którego powstaną dwa końcowe nowe produkty, które zostaną wprowadzone na rynek za pomocą ulepszonej metody marketingowej.
Zgodnie z założeniami operacji rolnik będzie produkował surowce pochodzące z upraw współrzędnych i monokulturowych gospodarstwa (owoce, liście i ziele). Surowce zostaną wykorzystane przez ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. do produkcji herbatki i przyprawy o działaniu prozdrowotnym. Receptura produktów zostanie opracowana przez SGGW, która przeprowadzi również badania w zakresie opracowania agrotechniki, doboru gatunków, sposobów suszenia, oceny jakościowej uzyskanych surowców oraz ich wykorzystania w nowych produktach. IUNG-PIB przeprowadzi badania w zakresie: opracowania mapy gleby w wersji elektronicznej gospodarstwa; opracowania systemu informacji przestrzennej (GIS) do zarządzania produkcją w gospodarstwie; badania gleb pod względem chemicznym i fizycznym oraz potrzeb nawadniania; analizy warunków agroklimatycznych (opady, temperatura przy gruncie i na wysokości 2 m); analizy wpływu środowiskowego przedsięwzięcia dla produkcji w gospodarstwie; analizy wpływu środowiskowego przedsięwzięcia dla przetwórstwa (emisja gazów cieplarnianych technologii suszenia, porównanie emisyjności tradycyjnej technologii suszenia z technologią z wykorzystaniem peletu). Wyniki analizy będą podstawą opracowania ulepszonej metody marketingu produktów końcowych tj. herbatki i przyprawy. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest odpowiedzialna za koordynowanie działań w ramach operacji, świadczenie usług doradczych dla członków Grupy oraz promowanie rezultatów operacji. W ramach operacji zostanie opracowany model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji dla kilkuhektarowego, pilotażowego gospodarstwa w Dolinie Zielawy, który zostanie poddany wielokierunkowej analizie w warunkach rzeczywistych. Po etapie wdrożenia model będzie upowszechniany jako dobra praktyka w zakresie systemów polikulturowych, zwanych też rolno-leśnymi (agroleśnictwa) i wprowadzania do uprawy dziko rosnących zagrożonych i/ lub chronionych gatunków w innych regionach Polski i poza jej granicami.

Rezultatem realizacji operacji będzie:

  1. Opracowany i wdrożony nowy produkt w postaci herbatki z suszonych owoców (z gatunków dotychczas nie stosowanych w takim przetwórstwie);
  2. Opracowany i wdrożony nowy produkt w postaci przyprawy (z gatunków dotychczas nie stosowanych w takim przetwórstwie);
  3. Opracowana i wdrożona nowa praktyka – agrotechnika uprawy polegająca na: wprowadzeniu do uprawy w polikulturze (zwanej też techniką agro – leśną, bądź uprawą współrzędną alejową) z czarnym bzem oraz różą owocową (pomarszczona i dzika) roślin cieniolubnych dziko rosnących będących gatunkami zagrożonymi i/ lub chronionymi tj. miodunka plamista, malina moroszka i przetacznik leśny;
  4. Opracowana i wdrożona nowa praktyka – agrotechnika monokultury w celu wprowadzenia do uprawy roślin dzikorosnących tj. pokrzywa zwyczajna, rzepik pospolity, ostrożeń warzywny;
  5. Opracowana i wdrożona nowa metody organizacji i zarządzania produkcją w gospodarstwie rolnym dzięki stworzeniu systemu GIS dla gospodarstwa czerpiącego dane;
  6. Opracowana i wdrożona nowa metody organizacji i zarządzania produkcją (w tym badanie emisyjności, opłacalności, sposobów suszenia i parametrów urządzeń suszących) w mikroprzedsiębiorstwie;
  7. Opracowana i wdrożona udoskonalona metoda marketingu nowych produktów wytworzonych w oparciu o nową agrotechnikę, nową metodę organizacji i zarządzania